1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Life Shakers oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Life Shakers v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Life Shakers vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Life Shakers a Záujemcom.

1.2. Life Shakers spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či  oboznámení Záujemcu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Life Shakers a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Life Shakers ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára

1.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Life Shakers spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 1.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Life Shakers týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

1.4. Life Shakers zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Life Shakers podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Life Shakers na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

1.5. Life Shakers spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

1.6. V prípade, že Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Life Shakers a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@lifeshakers.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločností zaoberajúcimi sa touto činnosťou a ktorým sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

1.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@lifeshakers.sk. V prípadoch, v ktorých Life Shakers spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Life Shakers a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

1.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Life Shakers) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

1.9. Life Shakers využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Life Shakers a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.