1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

1.1. Nad činnosťou Life Shakers dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

2.2. Life Shakers zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Záujemca, či Člen klubu zasielať na adresu: info@lifeshakers.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Life Shakers odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena klubu. AkaLife Shakers vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Life Shakers v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Life Shakers vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Life Shakers porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Life Shakers so žiadosťou o nápravu. Ak Life Shakers na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Life Shakers je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi